Procedura odzyskiwania VAT od faktur sprzedaży, które nie zostały opłacone przez naszych kontrahentów nie jest niczym nowym. To tzw „ulga na złe długi”.

Z początkiem 2013 roku wejdą jednak w życie zmiany, które ułatwią korzystanie z ulgi w praktyce.

Jak więc będzie wyglądała cała procedura po 31 grudnia 2012 roku?

Otóż wystarczy, że od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie upłynie 150 dni a w deklaracji VAT za ten okres możemy pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku wynikającą z nieopłaconej faktury.

Nie musimy robić korekt okresów wstecznych. Podatek pomniejszamy w tym okresie, w którym przypada 150 dzień od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie.

Nie musimy też zawiadamiać dłużnika o tym, że dokonaliśmy takiej korekty. Jedynie do deklaracji bieżącej załączamy informację o zastosowanej korekcie (wraz z podaniem kwot korekty) oraz wskazujemy dane naszego dłużnika.

Zanim dokonamy korekty musimy jeszcze sprawdzić czy nasz dłużnik nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz czy nadal jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Poza tym od daty wystawienia faktury, z której chcemy odzyskać zapłacony VAT nie mogły upłynąć dwa lata, ale liczymy ten okres od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Jeżeli po złożeniu deklaracji VAT za okres, w którym dokonaliśmy korekty nasz dłużnik ureguluje zaległe kwoty, musimy ponownie wykazać ten VAT do zapłaty. Robimy to w deklaracji za okres, w którym otrzymaliśmy zapłatę. Dotyczy to również zbycia naszej należności.

Wszystkie powyższe zasady dotyczą również płatności częściowych. Możemy odzyskać VAT z faktury częściowo niezapłaconej przez kontrahenta a jeśli po dokonaniu korekty otrzymamy jedynie częściową zapłatę, korekty dokonujemy proporcjonalnie do otrzymanej części zapłaty.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wg stanu na dzień 01.01.2013 r., art. 89a