Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu.

Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów, reklamacji nie były uregulowane.

Od 1 kwietnia § 3 ust. 3–6 nowego rozporządzenia nakazuje prowadzić specjalne ewidencje, ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję pomyłekCzytaj dalej

Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostały nowe zapisy do ustaw podatkowych PIT/CIT a także do ustawy VAT, nakładające negatywne konsekwencje podatkowe na podatników, którzy w swoich rozliczeniach uwzględnili wydatki, za które faktycznie nie dokonali zapłaty.

Podatek dochodowy:

Zmiana dotyczy faktur wystawianych od 1 stycznia 2013 roku.

Polega ona na tym, że niezapłacone faktury należy wyksięgować z kosztów podatkowych. Termin wyksięgowania to 30 dni od terminu zapłaty. Czytaj dalej

Procedura odzyskiwania VAT od faktur sprzedaży, które nie zostały opłacone przez naszych kontrahentów nie jest niczym nowym. To tzw „ulga na złe długi”.

Z początkiem 2013 roku wejdą jednak w życie zmiany, które ułatwią korzystanie z ulgi w praktyce.

Jak więc będzie wyglądała cała procedura po 31 grudnia 2012 roku?

Otóż wystarczy, że od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie upłynie 150 dni a w deklaracji VAT za ten okres możemy pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku wynikającą z nieopłaconej faktury.

Nie musimy robić korekt okresów wstecznych. Podatek pomniejszamy w tym okresie, w którym przypada 150 dzień od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie.

Nie musimy też zawiadamiać dłużnika o tym, że dokonaliśmy takiej korekty. Jedynie do deklaracji bieżącej załączamy informację o zastosowanej korekcie (wraz z podaniem kwot korekty) oraz wskazujemy dane naszego dłużnika.

Zanim dokonamy korekty musimy jeszcze sprawdzić czy nasz dłużnik nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz czy nadal jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Poza tym od daty wystawienia faktury, z której chcemy odzyskać zapłacony VAT nie mogły upłynąć dwa lata, ale liczymy ten okres od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Jeżeli po złożeniu deklaracji VAT za okres, w którym dokonaliśmy korekty nasz dłużnik ureguluje zaległe kwoty, musimy ponownie wykazać ten VAT do zapłaty. Robimy to w deklaracji za okres, w którym otrzymaliśmy zapłatę. Dotyczy to również zbycia naszej należności.

Wszystkie powyższe zasady dotyczą również płatności częściowych. Możemy odzyskać VAT z faktury częściowo niezapłaconej przez kontrahenta a jeśli po dokonaniu korekty otrzymamy jedynie częściową zapłatę, korekty dokonujemy proporcjonalnie do otrzymanej części zapłaty.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wg stanu na dzień 01.01.2013 r., art. 89a

Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur:

1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa a inne nie, oznaczanie faktur numerem rejestracyjnym wydaje się być nieuniknione,

2. w firmach używających kilka samochodów prywatnych rozliczanych ewidencjami przebiegu pojazdu – tu oznaczanie faktur również będzie konieczne do prawidłowego rozdzielenia poniesionych wydatków.

W wymienionych wyżej sytuacjach, wystarczającym jednak będzie ręczne opisywanie faktur numerem rejestracyjnym.