Nowe zasady ewidencjonowania

Kwi 30, 2013 | VAT

Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu.

Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów, reklamacji nie były uregulowane.

Od 1 kwietnia § 3 ust. 3–6 nowego rozporządzenia nakazuje prowadzić specjalne ewidencje, ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję pomyłek

ZWROTY I REKLAMACJE

Wzór ewidencji:

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji za okres …….(np. maj 2013 r.)……….

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Numer ewidencyjny kasy rejestrującej:

Lp.

Data sprzedaży

Nazwa towaru/
/usługi

Numer paragonu

Termin zwrotu/
/reklamacji

Zwrot całości należności

Zwrot części należności

Wartość brutto towaru/
/usługi

Podatek należny

Zwracana kwota brutto

Podatek należny

Podsumowanie okresu rozliczeniowego

Do ewidencji należy dołączyć:

● dokument potwierdzający sprzedaż oraz
● protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Po zmianie przepisów sprzedawcy mogą mieć problemy z korektą obrotu, gdy kupujący nie zwróci paragonu, ponieważ do ewidencji musi być dołączony dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, czyli paragon albo faktura. Do tej pory organy podatkowe dopuszczały prawo do korekty, gdy na podstawie innych dowodów, np. protokołu zwrotu towarów, sprzedawca był w stanie wykazać, że doszło do zwrotu.

Należy zauważyć, że podatnicy nie będą mieli dowolności. Muszą posiadać dokument potwierdzający sprzedaż i protokół przyjęcia towaru lub uznania reklamacji. Oznacza to obowiązek sporządzania każdorazowo protokołu potwierdzającego zwrot towaru lub uznanie reklamacji.

 

W inny sposób została uregulowana zasada dokonywania korekty w razie pomyłek w ewidencjonowaniu. W tym celu podatnik musi prowadzić odrębną ewidencję. W takim przypadku sprzedawca powinien jeszcze raz zaewidencjonować sprzedaż, ale tym razem w prawidłowej wysokości. Korekty trzeba będzie dokonać przy użyciu prowadzonej w tym celu ewidencji pomyłek. Na podstawie tej ewidencji będzie obniżony VAT wynikający z raportu kasowego.

 

POMYŁKI

Wzór ewidencji:

Ewidencja pomyłek za okres …….(np. maj 2013 r.)……….

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Numer ewidencyjny kasy rejestrującej:

Lp.

Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż

Przyczyny/okoliczności
popełnienia pomyłki

Wartość sprzedaży brutto

Podatek należny

Suma

W tym przypadku został wskazany obowiązek dołączenia oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

 

Podatnicy mają obowiązek zaprowadzenia odrębnych ewidencji dotyczących zwrotów towarów, uznanych reklamacji czy pomyłek najpóźniej od 1 października br. (§ 36 rozporządzenia).

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.