Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wrz 30, 2018 | zatrudnianie

Od stycznia 2019 r. zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy.

Wypłata w formie gotówkowej będzie możliwa tylko wtedy, gdy pracownik złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca powinien poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:

  • podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji powinien przekazać numer rachunku lub wniosek pracodawcy.

Przelewu na rachunek pracownika należy dokonać w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające do uznania, że wypłata została dokonana terminowo.